PROJEKTY

Chcete se dozvědět, jakými projekty se zabýváme, či se do nich rovnou zapojit? 

OUTCOME-BASED MODELY PRO ÚHRADU INOVATIVNÍCH LÉČIV

Cílem projektu je identifikovat, modifikovat a implementovat efektivní modely na sdílení rizik (Outcome based models) použitelné a akceptovatelné v České republice při vstupu nových léčivých přípravků na trh s ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost zdravotnického systému a ostatní zájmy všech zainteresovaných složek (plátců, regulátorů, držitelů registrace, pacientské organizace a poskytovatelé zdravotních služeb).

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ LÉČIV

Cílem projektu je přiblížit klinická hodnocení pacientům a lékařům. Současně s odbornými pracovišti a odborníky zvýšit informovanost o cílech, principech a průběhu klinických hodnocení tak, aby odborná lékařská veřejnost i pacienti získali ucelený náhled na současné možnosti využití klinických hodnocení. Ve spolupráci s pacientskými a dalšími organizacemi vysvětlovat srozumitelnou formou, jaké možnosti skýtají klinická hodnocení pacientům, jak se v nich správně orientovat, na co se připravit, kde informace získat a s čím počítat.

VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZNALOSTÍ MEZI ODBORNÍKY

Jedním ze základních cílů nadačního fondu PharmAround je podpora sdílení znalostí a zkušeností mezi různými skupinami odborníků. S tímto cílem systematicky organizujeme specializované vzdělávací kurzy a akce, kongresy a semináře, stejně jako kulaté stoly a diskuze.

VZDĚLÁVÁNÍ PRE A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ LF

Pharmaround podporuje vzdělávání v rámci výuky na LF MU v Brně. V rámci výuky Farmakologie jsou začleňovány poznatky a zkušenosti z výzkumu a vývoje léčiv, jejich preklinického a klinického hodnocení, stejně jako z oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků. Rovněž je věnována pozornost základním informacím o principech a fungování farmaceutického průmyslu, výrobě, distribuci a reklamě s cílem předat studentům základní informace a ucelený pohled na celý životní cyklus léčiva. Do výuky jsou rovněž začleněny nejnovější poznatky a zkušenosti odborníků z praxe.

VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

V dnešní době je snadný přístup k informacím, ale to samo o sobě nestačí. Je třeba informacím i správně rozumět. Proto jsou naše aktivity zaměřeny také směrem k veřejnosti a pacientským organizacím – pacienti, rodinní příslušníci, senioři, studenti středních škol. Informovaný pacient, který má zájem o vlastní zdraví, je důležitý. Pro každého z nás je potřeba rozumět, když musíme udělat rozhodnutí.