top of page

OUTCOME-BASED MODELY PRO ÚHRADU INOVATIVNÍCH LÉČIV

Cílem projektu je identifikovat, modifikovat a implementovat efektivní modely na sdílení rizik (Outcome based models) použitelné a akceptovatelné v České republice při vstupu nových léčivých přípravků na trh s ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost zdravotnického systému a ostatní zájmy všech zainteresovaných složek (plátců, regulátorů, držitelů registrace, pacientské organizace a poskytovatelé zdravotních služeb), jako jsou:

  • rychlý přístup k moderní terapii,

  • zlepšení kvality péče,

  • transparentní a jednotný postup při dohadování těchto modelů,

  • malá administrativní náročnost a snadná auditovatelnost při jejich kontrole

  • rovný přístup.
     

Jako modelový pilotní projekt byla zvolena oblast onkologie.

Ve spolupráci s univerzitami potom založit a dlouhodobě rozvíjet systém edukace odborné veřejnosti na téma ekonomicko-klinického hodnocení léčivých přípravků a ostatních zdravotnických technologií a mechanismy umožňující jejich urychlené zpřístupnění pacientům v ČR. Kontinuálně vzdělávat plátce, regulátory, držitele registrace, laickou veřejnost, pacientské organizace
a poskytovatele zdravotních služeb v systémech dohadování, efektivního využívání a kontrole modelů pro sdílení rizik při vstupu zdravotnických technologií.

Pro bližší informace kontaktujte: MUDr. Jiří Deml      deml@pharmaround.cz

bottom of page