top of page

HISTORIE A VZNIK NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou činností navazuje na úspěšný projekt Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround, který v letech 2011 – 2014 realizovala Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Jeho cílem bylo vytvořit základy vzájemné spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv. A to nejen z důvodu zvýšení povědomí o této problematice mezi studenty medicíny, ale i odbornou a laickou veřejností. Vznikl tak systém, na kterém se podílejí univerzity, střední zdravotní školy, zdravotnická zařízení, farmaceutické firmy i odborníci z oblasti regulace léčiv či výzkumu a vývoje. Jejich spolupráci dál rozvíjíme. A nejen to. Uvědomujeme si, že propojení všech oblastí ve zdravotnictví by mělo být výrazně lepší. To chceme změnit. Pomocí komplexního vzdělávání odborné i široké veřejnosti a podpory nezávislého přístupu k informacím.

          „Obrovský nárůst poznatků a vědomostí, který vede k nutnosti specializace, se v poslední době ještě zvyšuje. Jeho dynamika je vysoká a dostává další rozměr v nárůstu množství a komplikovanosti regulací, legislativních a etických požadavků. Zároveň se jednotlivé oblasti specializovaly natolik, že komunikace mezi nimi je obtížná, každá tvoří velký vlastní svět s terminologiemi, cíli a prioritami.

         Současnost přináší nové výzvy – jak efektivně sdílet, vyhodnocovat dostupné informace, jak je sdílet mezi skupinami odborníků, ale také jak je dostat do vzdělávacího procesu, tak aby studenti v okamžiku vstupu do praxe měli nejen soudobé pohledy na léčebné možnosti, ale i na odpovědnosti a povinnosti dané legislativou. V neposlední řadě je zde i pacient. Ten je středem všeho medicínského snažení a se zvětšující se mírou personalizace se i jeho role bude muset změnit.“

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., zakladatelka nadačního fondu

studovna2 (2017_08_30 10_24_27 UTC).jpg

NAŠE POSLÁNÍ

Intenzivně pracujeme na tom, abychom zvýšili povědomí o možnostech a souvislostech péče o zdraví ve společnosti.  Prostřednictvím našich aktivit mohou získat jak odborníci z různých oborů, vědci, pedagogové, tak i veřejnost ucelený pohled na problematiku léčiv a na další v současné době diskutované možnosti. Pro specialisty přinášíme přístup k nejnovějším poznatkům z jiných úhlů pohledu, umožňujeme otevřenou a nezávislou diskuzi na společensky ožehavá témata, jež se týkají nás všech. A v neposlední řadě si klademe za cíl zlepšit porozumění, komunikaci a přístup k informacím pro všechny, kdo mají zájem.  Je třeba si rozumět, abychom mohli vést

smysluplný dialog.

IMG_0045 (2017_09_03 08_30_14 UTC).JPG

           „Není žádným tajemstvím, že farmaceutický průmysl, výzkum, vzdělávání či regulační orgány mají v dnešní době poněkud odlišné priority, byť všichni směřují stejným směrem – k té nejpodstatnější skupině – k pacientům. Přesto – a právě proto, je třeba, aby se znalosti, informace a zkušenosti, byť se zdají mnohdy z pohledu jiné strany protichůdné, sdílely a přispívaly k řešení problémů, jichž je na cestě k nejlepší péči o pacienta více než dost.

          Přes obrovský pokrok máme pořád oblasti, které čekají na změnu – léčba dětských pacientů, vzácná onemocnění – anebo jsou velkým problémem, s nímž prozatím neumíme moc pohnout – vysoká cena nových léčebných postupů, dlouhá doba, než je léčba dostupná pacientům. A další výzvy jsou nadohled. Otevřená komunikace, otevřenost pochopit pohled druhé strany jsou jedinou cestou pro všechny – především pro pacienty.“

MUDr. Jiří Deml, výkonný ředitel

VIZE

Propojení jednotlivých profesních a profesionálních skupin tak, aby vznikl otevřený systém umožňující vzájemné využití znalostí a zkušeností jednotlivých skupin pro komplexní a efektivní rozvoj ve všech oblastech schopný reflektovat aktuální poznatky.

Promítnutí těchto výstupů do pre a postgraduálních vzdělávacích programů tak, aby absolventi získali komplexní znalost lékové problematiky a orientovali se v denní praxi a aby byl podpořen vznik specializovaných expertů v oblastech, jež jsou nyní mimo nebo na pomezí zájmu.

Propojení aktivit a informací pro odborníky a pacienty ve vzdělávacích programech zaměřených na pacienty – veřejnost s cílem zvýšit povědomí o této citlivé oblasti, jež se dotýká každého občana.

Podpora inovativních projektů a konceptů jak z oblasti biomedicínského výzkumu, tak vzdělávání se zaměřením na opomíjená témata.

Vytvoření nezávislé platformy pro výměnu názorů a zkušeností mezi subjekty podílejícími se na vývoji, klinickém hodnocení, regulaci či použití léčiv a léčebných prostředků či postupů.

Náš tým

NÁŠ TÝM

MUDr. Jiří Deml

výkonný ředitel

deml@pharmaround.cz

603 810 911

Ing. Jolana Tužilová

hospodářka

info@pharmaround.cz

732 105 090

SPRÁVNÍ RADA

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., předsedkyně správní rady

JUDr. Radek Policar, člen správní rady

doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., členka správní rady

MUDr. Jiří Deml, člen správní rady

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, členka správní rady

Ing. Radka Černá, revizorka

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Dokumenty ke stažení

2015

2016

2017

2018

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Statut PharmAround

PharmAround darovací smlouva

Zakladatelská listina

PharmAround darovací smlouva účelová

Výpis z rejstříku

PharmAround darovací smlouva věcná

Ochrana osobních údajů

LOGA KE STAŽENÍ

Nadační fond_CZ

Nadační fond_EN

bottom of page