Kick-off meeting ECRIN - Brusel

Dne 19. ledna 2012 jsme měly možnost se zúčastnit Kick-off meeting ECRIN Integrating Aktivity, které se konalo v Bruselu. Setkání se týkalo zahájení ECRIN Integrating Activity projektu a návaznosti na další probíhající aktivity v jednotlivých tématických okruzích ECRIN (WP). Kick-off meeting ECRIN Integrating Aktivity proběhl za účasti 33 účastníků ze 23 zemí.  

 
Dne 19. ledna 2012 jsme měly možnost se zúčastnit Kick-off meeting ECRIN Integrating Aktivity, které se konalo v Bruselu. Setkání se týkalo  zahájení ECRIN Integrating Activity projektu a návaznosti na další probíhající aktivity v jednotlivých tématických okruzích ECRIN (WP). Kick-off meeting ECRIN Integrating Aktivity proběhl za účasti 33 účastníků ze 23 zemí.
 
Konsorcium ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) je možno charakterizovat jako evropskou infrastrukturu poskytující koordinační a servisní podporu akademickým klinickým hodnocením v rámci spolupracujících zemí Evropské unie. Za hlavní cíl ECRIN se považuje koordinační a servisní podpora pracovišt, zabývajících se klinickými hodnoceními. A to při současném zajištění účasti pacientů v projektech klinického hodnocení v zúčastněných zemích Evropské unie a podpory zkoušejících i zadavatelů v rámci nadnárodních projektů klinického hodnocení. Zvlášť důležité je i překonávání rozdílů zdravotnických a legislativních systémů jednotlivých zemí EU. Mezinárodní spolupráce je klíčovým faktorem úspěchu zejména pro začínající zadavatele, zadavatele klinických hodnocení na akademické půdě či také pro klinický výzkum v oblasti vzácných onemocnění.
 
 
ECRIN je založen na propojení koordinačních center v národních sítích a klinicko-výzkumných jednotkách, schopných poskytnout podporu a servis k uskutečnění mezinárodních klinických hodnocení.

ECRIN Integrating Aktivity (2012-16) je čtvrtým projektem programu ECRIN, následně po ECRIN-RKP (2004-5, FP6), ECRIN-TWG (2006-8, FP6) a ECRIN-PPI (2008-11, FP7 ). Cílem  ECRIN-IA je vytváření a podpora struktury sítě a rozšíření  ECRIN partnerské spolupráce pomocí pěti hlavních úkolů:
      rozšiřování sítě a následná podpora a posílení národních partnerů
      podpora mezinárodních  kontaktů mezi jednotlivými národními partnery
      vytvoření společné evropské kultury mezi odborníky a pacientskými organizacemi
      rozvoj datamanagementu a monitoringu pro nadnárodní klinická hodnocení
      poskytnutí finanční prostředků pro nadnárodní klinické výzkumné projekty.
 
 V rámci setkání v Bruselu jsme měly možnost vyslechnout mimo jiné sdělení Jean-Emanuela Faure (euro-komisař), který shrnul předcházející ECRIN projekty a vytyčil hlavní cíle ECRIN-IA projektu: rozšíření ECRIN do dalších 9 států, vybudování způsobilosti
      strukrura sítí a center pro vzácná onemocnění, zdravotnických přístrojů a podporu výživy, následná pomoc při zahájení nadnárodních klinických hodnocení v těchto oblastech
      zlepšit nabízených služeb v datamanagementu a monitoringu
      rozvíjet vzdělávání a komunikaci se zvláštním zaměřením na nové vědecké a pacientské organizace.
 
Dále probíhaly prezentace jednotlivých hlavních koordinátorů tématických okruhů ECRIN (WP):
      WP1 – management
      WP2 – rozšíření, budování sítě
      WP3 – vzdělání a komunikace
      WP4 – vzácné onemocnění
      WP5 – zdravotnické přístroje
      WP6 – výživa
      WP7 - nadnárodní klinická hodnocení
      WP8 – monitoring
      WP9- datamanagement
 
Součástí setkání, pro nás hlavním důležitým bodem setkání, byly prezentace jednotlivých 9 nových států, které mají zájem vybudovat ve svých zemích národní centra pro klinická hodnocení a stát se právoplatným členem mezinárodní sítě ECRIN.
 
Za Českou republiku MUDr. Demlová prezentovala záměr vytvoření infrastruktury pro metodickou podporu a provádění akademických klinických hodnocení - projekt CZECRIN.
Projekt CZECRIN předkládají společně Masarykova univerzita (MU) a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výkumu (FNUSA - ICRC). Obě pracoviště tvoří společně národní koordinační jednotku projektu CZECRIN, která bude koordinovat spolupráci a ostatními zapojenými pracovišti v rámci České republiky. Primárním kontaktním místem infrastruktury CZECRIN pro zahraničí bude Masarykova univerzita, prostřednictvím pracoviště Farmakologického ústavu Lékařské fakulty.
 
Masarykova univerzita představuje při plnění odborných úkolů a účelů projektu CZECRIN národně koordinační a metodický prvek, a to prostřednictvím svých jednotlivých fakult a dalších pracovišť Masarykovy univerzity. V prostředí České republiky bude MU koordinovat spolupráci se zapojenými univerzitami v rámci tzv. „Univerzitního modulu“ CZECRIN. Univerzitní modul CZECRIN bude tvořit postupně vybudovaná síť tzv. „Clinical Trials Centers“ zřízených na jednotlivých českých univerzitách zapojených do projektu.
 
FNUSA-ICRC bude v projektu společně s MU zajišťovat koordinaci projektu na národní úrovni. V rámci České republiky bude FNUSA-ICRC zodpovědná za koordinaci spolupráce se zapojenými zdravotnickými zařízeními, tato síť pracovišť bude tvořit tzv. „Klinický modul“ CZECRIN. Při řešení konkrétních činností projektů klinických hodnocení a klinických studií budou pracoviště tvořící Klinický modul CZECRIN zajišťovat služby dle dostupné kapacity a expertízy jednotlivých pracovišť, především však činnosti související se zařazováním, účastí a sběrem dat od subjektů hodnocení.
 
 
 MUDr.Regina Demlová, Ph.D
 Bc. Marianna Brabencová